Dementi i reakcje – dementiMP

Oświadczenie

W związku z opublikowaniem przez „Rzeczpospolitą” w dniu 10 czerwca 2005 r. materiału
autorstwa panów Bertolda Kittla i Jarosława Jabrzyka. zatytułowanego „Podziemny krąg”
i opatrzonego nadtytułem „Ujawniamy kulisy działania tajnej organizacji”, w którym
niezgodnie z prawdą i t naruszeniem mojego dobrego imienia ukazana została moja
działalność zawodowa i społeczna oraz mój wizerunek jako osoby, niniejszym oświadczam,
że:

1) nie są prawdziwe insynuacje, zawarte w lej publikacji, jakobym była członkiem
jakiejkolwiek sekty.

2) nie są prawdziwe insynuacje jakobym kierowała jakąkolwiek sektą, a więc i tą,
którą próbują zdefiniować autorzy publikacji.

3) nic są prawdziwe także pozostałe informacje zawarte w tej publikacji, a które
wypływają z powyższych tez.

Przeciwko autorom publikacji, redaktorowi naczelnemu oraz wydawcy „Rzeczypospolitej”
wystąpiłam na drogę sądową o ochronę moich dóbr osobistych. Przeciwko sprawcom
występuję jednocześnie o oszczerstwo na drogę karną. Występuję także na drogę
procesu przeciwko rym mediom, które zamierzają rozpowszechniać podobne pomówienia.
Jednocześnie oświadczam, ze zważywszy na to, że moja działalność w Stowarzyszeniu
„Polska Rada Azji i Pacyfiku” zawsze miała tylko społeczny charakter i żadnych
korzyści materialnych z tego nie osiągałam, a realizacja celów Stowarzyszenia
jest dla mnie ważniejsza od osobistych ambicji, zawieszam z dniem dzisiejszym
na niezbędny czas wykonywanie swych funkcji statutowych w Stowarzyszeniu oraz w
Komitecie Organizacyjnym, organizowanej przez to Stowarzyszenie „Międzynarodowej
Konferencji „Dialog między Cywilizacjami – w kierunku nowego zaangażowania Europy”,
która odbędzie się w Warszawie w dniach 11 do 19 czerwca 2005 r., po to aby
niewybredny atak na mnie, podjęty powołaną wyżej publikacją, w najmniejszym
stopniu nie zaszkodził przebiegowi tej Konferencji.

Wzywam tym samym wszystkich zainteresowanych do krytycznej oceny publikacji i
nie sugerowania się zawartymi w niej tezami, dla potwierdzenia których nie ma,
bo być nie może żadnych wiarygodnych dowodów.

Zapowiadam także zwołanie w najbliższym czasie konferencji prasowej w tej sprawie.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2005 r.

Małgorzata Pawlisz