RELIGIE ALTERNATYWNE – Model Dowtona

Źródła: Downton James V., 1980, An Evolutionary Theory of Spiritual Conversion and Commitment: The Case of Divine Light Mission, Journal for the Scientific Study of Religion, 19(4), 381-396.

Koncepcja oparta na modelu Starka i Loflanda, rozwinięta po badaniach nad grupą guru Maharaji. Oryginalnie poza 10 stadiami autor wyróżnia 27 kroków, tutaj tylko ogólny zarys.

  • ‚Stadium I. Ogólne rozczarowanie (Dissilllusionment) konwencjonalnymi wartościami, organizacją społeczną i rozwiązaniami problemów.’
  • ‚Stadium II. Pogłębianie i rozwój wiary w duchowe rozwiązanie problemów’
  • ‚Stadium III. Wzrastająca determinacja dla obrania duchowego kierunku. Odbite w rozwoju nowej duchowego obrazu Ja oraz obrazu siebie’
  • ‚Stadium IV. Wzrost poczucia osobistego bezsensu/ bezskuteczności prowadzące do większej psychologicznej otwartości na apele niekonwencjonalnego duchowego lidera czy członków, czyniących śmiałe obietnice zmiany’
  • ‚Stadium V. Kontakt i wzrastająca atrakcyjność niekonwencjonalnejgo duchowego ruchu jako rezultat pozytywnej interakcji z członkami i ideologiczną zgodność z wierzeniami ruchu’
  • ‚Stadium VI. Akceptacja perspektywy rozwiązywania problemów ruchu wzmacnia determinację do przyłączenia’
  • ‚Stadium VII. Inicjacja i nawrócenie: przemiana świadomości wynikająca ze zmiany tożsamości z osobowości (Ja) w ducha (Siła życiowa czy Bóg)’
  • ‚Stadium VIII. Poddanie się Duchowi (Bogu) i duchowemu przywódcy, charakteryzujące się idealizacją przywódcy, identyfikacją z nim, konformizmem wobec jego inicjatyw i utratą krytycyzmu wobec niego (cechy roli „wyznawcy”)’
  • ‚Stadium IX. Intensyfikacja zaangażowania poprzez wzrost inwestycji iofiar, większa wspólnota społeczna z członkami, ograniczenie więzi społecznych ze światem zewnętrznym i umartwienie Ja.’
  • ‚Stadium X. Stopniowe modyfikowanie tożsamości, wierzeń i zachowań poprzez zaangażowanie, które zapewnia trzymanie się przez jednostkę norm i praktyk ruchu i stąd zabezpiecza akumulację doświadczeń uważanych przez ruch jako istotne dla dogłębnej zmiany charakteru i spojrzenia’