Dementi i reakcje

dementiMP


Oświadczenie

W związku z opublikowaniem przez "Rzeczpospolitą" w dniu 10 czerwca 2005 r. materiału autorstwa panów Bertolda Kittla i Jarosława Jabrzyka. zatytułowanego "Podziemny krąg" i opatrzonego nadtytułem "Ujawniamy kulisy działania tajnej organizacji", w którym niezgodnie z prawdą i t naruszeniem mojego dobrego imienia ukazana została moja działalność zawodowa i społeczna oraz mój wizerunek jako osoby, niniejszym oświadczam, że:

1) nie są prawdziwe insynuacje, zawarte w lej publikacji, jakobym była członkiem jakiejkolwiek sekty.

2) nie są prawdziwe insynuacje jakobym kierowała jakąkolwiek sektą, a więc i tą, którą próbują zdefiniować autorzy publikacji.

3) nic są prawdziwe także pozostałe informacje zawarte w tej publikacji, a które wypływają z powyższych tez.

Przeciwko autorom publikacji, redaktorowi naczelnemu oraz wydawcy "Rzeczypospolitej" wystąpiłam na drogę sądową o ochronę moich dóbr osobistych. Przeciwko sprawcom występuję jednocześnie o oszczerstwo na drogę karną. Występuję także na drogę procesu przeciwko rym mediom, które zamierzają rozpowszechniać podobne pomówienia. Jednocześnie oświadczam, ze zważywszy na to, że moja działalność w Stowarzyszeniu "Polska Rada Azji i Pacyfiku" zawsze miała tylko społeczny charakter i żadnych korzyści materialnych z tego nie osiągałam, a realizacja celów Stowarzyszenia jest dla mnie ważniejsza od osobistych ambicji, zawieszam z dniem dzisiejszym na niezbędny czas wykonywanie swych funkcji statutowych w Stowarzyszeniu oraz w Komitecie Organizacyjnym, organizowanej przez to Stowarzyszenie "Międzynarodowej Konferencji "Dialog między Cywilizacjami - w kierunku nowego zaangażowania Europy", która odbędzie się w Warszawie w dniach 11 do 19 czerwca 2005 r., po to aby niewybredny atak na mnie, podjęty powołaną wyżej publikacją, w najmniejszym stopniu nie zaszkodził przebiegowi tej Konferencji.

Wzywam tym samym wszystkich zainteresowanych do krytycznej oceny publikacji i nie sugerowania się zawartymi w niej tezami, dla potwierdzenia których nie ma, bo być nie może żadnych wiarygodnych dowodów.

Zapowiadam także zwołanie w najbliższym czasie konferencji prasowej w tej sprawie.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2005 r.

Małgorzata Pawlisz

dr Kamil M. Kaczmarek 28 09 2009